موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

هر کلیدواژه بیان کننده ویژگی‌هایی است و با نسبت دادن آن به یک موضوع، بازیابی موضوع تسهیل می‌شود. واژه‌های «برچسب» و «اصطلاح» نیز همان معنای کلیدواژه را دارند. با برقراری ارتباط بین کلیدواژه‌ها، شبکه‌ای از کلیدواژه‌ها شکل می‌گیرد که اصطلاح نامه (تزاروس1) نامیده می‌شود.


اصطلاح نامه‌های (کلیدواژه های) آماده شده عبارتند از:


اطلاعات بیشتر


↑ [1] Thesaurus