موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

مقدمه
تاریخچه کوتاهی از تشکیل سازمان بهزیستی کشور
شورا انقلاب اسلامی درخرداد ماه سال ١٣٥٩ با پیگیری و تلاش شهید دکتر فیاض بخش تشکیل سازمان را تصویب کرد تا بتواند اصول ٢١ و ٢٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی اران که طی آن برخورداری از تأمین اجتماعی که حقی است همگانی جا معه عمل بپوشاند بنابران پس از ماهها مطالعه و برنامه‌ریزی سازمان بهزیستی با ان ا مید که سازمانی برا‌ی مستضعفین خواهد بود در چهار شاخه امور توانبخشی اموراجتماعی امور پیشگیری وامور مشارکت‌ها مردمی واشتغال با یاری جستن از رحمتها بیکران خداوند و اتکا به یاوریها بی دریغ مردم حزب اله میهن اسلامی فعالیت خود را شروع کرد لذاسازمان بهزیستی اولین ارگان دولتی است که بنا به ضرورت و روح انقلاب شکوهمند اسلامی و منطبق با انتظارات اسلام تاسیس گردید تا به امر تأمین وگسترش خدمات به معلولین وخانواده‌ها بی سرپرست در جامعه بپردازد.
تعاریف
الف) معاونت امور توانبخشی
توانبخشی عبارت است از مجموعه ا از تدابیر و اقداماتی که بمنظور درمان و بهبود جسمانی وروانی و اقتصادی و حرفه ا انجام میگیرد تا فرد معلول بتواند در بالاترین سطح ممکن فعالیت خودش قرار بگیرد وحتی الامکان مستقل زندگی نماد .
ب) معاونت امور اجتماعی
وظیفه اصلی ان معاونت فراهم نمودن امکانات برنامه‌ریزی و اجاد هماهنگی ونظارت و توسعه فعالیت‌ها بهزیستی در زمینه حمات از اطفال و خانواده بی سرپرست و نیازمند تربیت و ارشاد و آموزش منحرفین اجتماعی و جلب مشارکت گروها داو طلب خدمت در مراکز بهزیستی می‌باشد .
ج) معاونت امور پیشگیری
به کلیه اقدمات وتمهیداتی که قبل از وقوع معلولیت و یا آسیب صورت میگیرد ومانع از بوجود آمدن مشکل می‌شود اقدامات پیشگیرانه گفته می‌شود.
د ) معاونت مشارکتها مردمی
وظیفه اصلی ان معاونت جلب و جذب مشارکتها معنوی و مالی مردمی واستفاده از پتانسیل افراد خیر می‌باشد .

سازمان ها