موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

در اجرا ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی اران، به‌ منظور افزاش کارای نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات دریک سازمان واحد، سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1381 به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارای اجاد گردید .با اجاد ان سازمان کلیه اختیارات، وظاف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارای در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزه‌ها مالیاتی به ان سازمان منتقل گردید
اولین رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور آقا عیسی شهسوار خجسته بود که تا سال 1383 ان مسئولیت را به عهده داشت .پس از اشان آقا غلامرضا حیدری کردزنگنه از سال 1383 تا 1384 وآقا علی اکبر عرب مازار از سال 1384 تا 1388 و آقا علی عسکری از سال 1388 تا 1394 و از آذرماه 1394 آقا سید کامل تقوی نژاد ریاست سازمان را بر عهده داشته‌اند

وظائف و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور
الف - تصدی کلیه امور راجع به اجرا مقررات انواع مالیات‌ها مستقیم و غیر مستقیم و سار مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسای مودیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌ها مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا ازطریق عملیات اجرای و سار موارد مربوط به مالیات‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی و سار قوانین جاری کشور;
ب - مطالعه، بررسی و شناخت موانع نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی جهت رفع آن‌ها;
پ – اظهارنظر و ارائه پیشنهادها لازم در زمینه کلیه امور راجع به اجرا مقررات انواع مالیات‌ها مستقیم و غیرمستقیم و سار مالیات‌ها;
ت – اظهار نظر و ارائه پیشنهادها لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط‌‌مشی‌ها مالیاتی در اجرا وظاف قانونی مربوط;
ج – تنظیم سیاست‌ها اجرای برا اخذ مالیات در کشور و نظارت برحسن اجرا برنامه‌ها مصوب;
چ- اتخاذ تدابیر لازم درخصوص چگونگی اجرا قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌ها لازم و طراحی نظام‌ها و روشها اجرای برا تشخیص و وصول مالیات;
ح – اجرا دقیق و کامل و ارائه پیشنهادها اصلاحی مورد نیاز درخصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت برحسن اجرا آن‌ها;
خ – طراحی، تدوین و اجرا پروژه‌ها پژوهشی و اجرای جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه‌های از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت نام و راهنمای مودیان، گسترش خوداظهاری، انجام ممیزی‌ها موثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برا تسریع و تدقیق عملیات مالیاتی;
د- مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برا اصلاح و تکمیل آن‌ها از طریق مراجع قانونی ذیربط;
ذ – مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌ها پیشرو مالیاتی کشورها منتخب برا بهبود سیستم مالیاتی کشور;
ر- مطالعه و بررسی به‌ منظور یافتن راه کارها مناسب شناسای منابع مالیاتی و افزاش و توسعه ظرفیت‌ها مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارای;
ز – گرد آوری و پردازش اطلاعات و به کارگیری شماره‌ها اقتصادی و ملی و کدپستی برا شناسای واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به‌ منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در قانون و اجرا عدالت مالیاتی;
ژ- انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برا اجرا وظاف محول شده و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز;
س – طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا برنامه‌ها آموزشی لازم برا ارتقا کیفیت نیروی انسانی سازمان براساس نیازها تعیین شده;
ش – طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع مالیاتی کشور و اجاد شبکه اطلاعاتی فراگیرمکانیزه و استفاده از روش‌ها نوین و ابزارها پیشرفته برا تحقق درآمدها مالیاتی;
ص – برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌ها لازم برا افزاش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌ها مالیاتی و کاهش هرچه بیشتر هزینه‌ها مودیان در پرداخت مالیات;
ض – انجام مطالعات و بررسی‌ها لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدها مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدات و ارشاد آن‌ها;
ط – آموزش و ارائه انواع خدمات به مودیان مالیاتی برا آشنای آنان با تکالیف مربوط، انجام وظاف قانونی و پرداخت مالیات;
ظ – نظارت و بازرسی در جهات اخلاقی، اعمال و رفتار ماموران مالیاتی، کشف تخلفات و تقصیرات اداری آنان، تعقیب متخلفان و حصول اطمینان از عدالت مالیاتی، سلامت و شفافیت در انجام ان امور با رعات قوانین و مقررات مربوط;
ع – اظهار نظر در خصوص پیش‌نویس طرح‌ها، لواح و تصویب نامه‌ها طرح شده مربوط به امور مالیاتی برا وزیر امور اقتصادی و دارای و سار مراجع قانونی ذیربط;
غ – مطالعه و بررسی در جهت یافتن روش‌ها مناسب هدات و سیاستگذاری در امور دعاوی حقوقی، قضای و کیفری مربوط به امور مالیاتی;
ف – انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارائه گزارش‌ها تحلیلی و آماری مربوط به درآمدها مالیاتی برا وزیراموراقتصادی و دارای و سارمراجع قانونی ذیربط و همچنین استفاده از تحلیل‌ها انجام شده در جهت بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور;
ق – همکاری با مؤسسات داخلی و بین‌المللی در جهت تحقق مأموریت‌ها در چهارچوب مقررات موضوعه;
ک- برنامه‌ریزی به‌ منظور برقررا روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات و مودیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برا ماموران مالیاتی;
گ- تهیه آیین‌نامه‌ها مورد نیاز پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برا تصویب در مراجع ذیصلاح;
ل – برآورد درآمدها مالیاتی مربوط به هر سال و ارائه آن به وزیر اموراقتصادی و دارای برا درج در لاحه بودجه;
م – انجام سار اقدامات ضروری و مورد نیاز برا تحقق اهداف سازمان;
ی- برنامه‌ریزی و تدوین دستورالعملها در زمینه قانون مبارزه با پولشوئی و اصلاح آن‌ها و همکاری با شوراعالی مبارزه با پولشوئی ;

سازمان ها